یکی از مواردی که در انتخاب تجهیزات موتورخانه بسیار اهمیت دارد، انتخاب دیگ موتورخانه است که باید بسیار مورد اهمیت قرار گیرد. بسیار مهم است که این موارد را در موتورخانه لحاظ کرد. اولین قسمت محاسبه بار حرارتی ساختمان است. محاسبه بار حرارتی ساختمان با استفاده از نرم افزارهای طراحی و با توجه به اقلیم […] > ادامه مطلب